ABANS DE L'OBRA / Antes de la obra, activitats abans de veure l'obra

D’ON ERES? ON HAS VISCUT? ON HAS ANAT DE VIATGE? / ¿De dónde eres? ¿Dónde has vivido? ¿Dónde has ido de viaje?

(Competència comunicació lingüística, Competència social i cívica i intel·ligència emocional). 9-12 anys

A l’obra que veuràs, coneixeràs sis personatges: un d’Àfrica, dos d’Europa, un d’Amèrica i altres dos d’Àsia. Saps què és un continent i quants hi ha al món?

DEFINICIÓ DE CONTINENT

Un continent és una vasta extensió de terra emergida. Des d’un punt de vista estructural, els continents comprenen les terres emergides, llur plataforma continental i les illes més pròximes i es distingeixen els d’Euràsia, Àfrica, l’Amèrica del Nord, l’Amèrica del Sud, Austràlia i l’Antàrtida. No obstant això, el criteri més emprat és l’històric, i hom distingeix els següents continents: Europa, Àsia, Àfrica, Amèrica, Oceania i l’Antàrtida.

Dinàmica: Amb el mapamundi a vista, bé projectat bé en paper, els alumnes contestaran i explicaran en veu alta o per grups als seus companys les preguntes següents. Es poden utilitzar gomets, retoladors, etc. per marcar en el mapa la informació de cadascú.

mapamudo

PREGUNTES:

 • Digues el nom d’una persona que conegues d’un altre país.
 • Situa el seu país en el mapa. Què saps d’eixe país? A quin continent pertany?
 • Saps quina llengua parla?
 • Com vas conèixer aquesta persona?
 • Com la definiries física i personalment?
 • Hi ha algun company de classe que haja nascut en un altre país? Quants?
 • D’on és / D’on eres? De quin continent? Pots presentar-nos eixe país?
 • Assenyala en el mapamundi els viatges que has fet en la teua vida?
 • Per què has fet aquests viatges? Per plaer o per necessitat?
 • Has viscut alguna vegada en un altre país? Com era?
 • Hi ha alguna cosa que trobes a faltar d’aquell lloc?
 • T’has mudat de casa alguna vegada? Què ha sigut el més divertit? I el més dur?
 • Si hagueres d’anar-te’n a un altre país a viure i només pogueres posar en una caixa les teues coses, què t’emportaries? Fes un llistat.

 

(Competencia comunicación lingüística, Competencia social y cívica e inteligencia emocional) 9-12 años

En la obra que verás, conocerás a seis personajes: uno de África, dos de Europa, uno de América y otros dos de Asia. ¿Sabes qué es un continente y cuántos hay en el mundo?

DEFINICIÓN DE CONTINENTE

Un continente es una vasta extensión de tierra emergida. Desde un punto de vista estructural, los continentes comprenden las tierras emergidas, su plataforma continental y las islas más próximas y se distinguen los de Eurasia, África, América del Norte, América del Sur, Australia y Antártida. Sin embargo, el criterio más empleado es el histórico, y se distinguen los siguientes continentes: Europa, Asia, África, América, Oceanía y Antártida.

Dinámica: Con el mapamundi a vista, bien proyectado o bien en papel, los alumnos contestarán y explicarán en voz alta o por grupos a sus compañeros las preguntas siguientes. Se pueden utilizar pegatinas, rotuladores, etc. para marcar en el mapa la información de cada uno.

PREGUNTAS:

 • Di el nombre de una persona que conozcas de otro país.
 • Sitúa su país en el mapa. ¿Qué sabes de ese país? ¿A qué continente pertenece?
 • ¿Sabes qué lengua habla?
 • ¿Cómo conociste a esta persona?
 • ¿Cómo la definirías física y personalmente?
 • ¿Hay algún compañero de clase que haya nacido en otro país?
 • ¿Cuántos?
 • ¿De dónde es? / ¿De dónde eres? ¿De qué continente? ¿Puedes presentarnos ese país?
 • ¿Señala en el mapamundi los viajes que has hecho en tu vida?
 • ¿Por qué has hecho estos viajes? ¿Por placer o por necesidad?
 • ¿Has vivido alguna vez en otro país?
 • ¿Cómo era?
 • ¿Hay algo que echas de menos de aquel lugar?
 • ¿Te has mudado de casa alguna vez? ¿Qué ha sido lo más divertido? ¿Y lo más duro?
 • ¿Si tuvieras que irte a otro país a vivir y sólo pudieras poner en una caja tus cosas, qué te llevarías? Haz un listado.