activitats després de veure l'obra, DESPRÉS DE L'OBRA / Después de la obra

EL CERCLE EXCLOENT / El círculo excluyente

(Experiència, contacte físic, valors d’inclusió, empatia) 9-12 anys

Dinàmica: Un grup de 10-20 persones formen un cercle agafats dels muscles. Una persona intenta formar part d’eixe cercle durant 1-2 minuts aproximadament. Les persones del cercle tracten d’imperdir-ho. Es van canviant els rols.

Una vegada han passat tots, reflexioneu en veu alta al voltant de les següents qüestions:

Com t’has sentit durant l’exercici quan no et deixaven entrar al cercle?
Pensaves que seria més fàcil o més difícil entrar?
Com t’has sentit quan has pogut entrar? / Com t’has sentit per no haver pogut entrar?
Penses que hi ha gent que es sent en el dia a dia com tu et senties quan no podies entrar?Quan estaves impedint que altres persones entraren al cercle, com t’has sentit? Ha sigut fàcil o difícil? Per què?
En algun moment has desitjat que la persona que intentava entrar ho aconseguira?
Has pensat en ajudar eixa persona?
Per què no ho has fet?
Penses que hi ha gent que actua així en la vida real? Per què penses que ho fa?


 

(Experiencia, contacto físico, valores de inclusión, empatía) 9-12 años

Dinámica: Un grupo de 10-20 personas forman un círculo cogidos de los hombros. Una persona intenta formar parte de ese círculo durante 1-2 minutos aproximadamente. Las personas del círculo tratan de impedirlo. Se van cambiando los roles. Una vez han pasado todos, reflexionad en voz alta sobre estas cuestiones:

– ¿Cómo te has sentido durante el ejercicio cuando no te dejaban entrar en el círculo?

– ¿Pensabas que sería más fácil o más difícil entrar?

– ¿Cómo te has sentido cuando has podido entrar? / ¿Cómo te has sentido por no haber podido entrar?

– ¿Piensas que hay gente que se siente en el día día como tú te sentías cuando no podías entrar?

– Cuando estabas impidiendo que otras personas entraran en el círculo, ¿cómo te has sentido? ¿Ha sido fácil o difícil? ¿Por qué?

– ¿En algún momento has deseado que la persona que intentaba entrar lo consiguiera?

– ¿Has pensado en ayudar a esa persona?

¿Por qué no lo has hecho?

– ¿Piensas que hay gente que actúa así en la vida real? ¿Por qué crees que lo hace?

activitats després de veure l'obra, DESPRÉS DE L'OBRA / Después de la obra

LA CUINA DE HU / La cocina de Hu

(Competència comunicativa lingüística, Consciència i expressions culturals, Competència digital)

9-12 anys

Al següent vídeo podràs veure Hu explicant els passos d’una recepta del seu país: Arròs amb bambú.

PROPOSTA: Escriure una recepta de cuina o fer un vídeo on ensenyes els passos per a cuinar un plat. Conta com has après aquesta recepta i si saps el seu origen.

Envia’ns la teua recepta escrita o en vídeo, amb el teu nom, curs i col·legi i la publicarem al nostre blog per a que tots la puguen cuinar a casa!


 

(Competencia comunicativa lingüística, Consciencia y expresiones culturales, Competencia digital)

 9-12 años

En el siguiente vídeo podrás ver a Hu explicando los pasos de una receta de su país: Arroz con bambú.

PROPUESTA: Escribir una receta de cocina o hacer un vídeo donde enseñes los pasos para cocinar un plato. Cuéntanos cómo has aprendido esta receta y si sabes su origen.

¡Envíanos tu receta escrita o en vídeo, con tu nombre, curso y colegio y la publicaremos en nuestro blog para que todos podamos cocinarla en casa!

activitats després de veure l'obra, DESPRÉS DE L'OBRA / Después de la obra

EL VIATGE D’ANDREA / El viaje de Andrea

(Empatia, valors, competència comunicativa, expressió escrita)

9-12 anys

Recordes Andrea? Era la xiqueta de 10 anys que va viatjar amb Seve travessant Àfrica. Imagina la història d’Andrea quan arriba a Espanya: on viu, si va l’institut, com la reben els sues companys i companyes, com se sent, etc.

Envia’ns la teua història, amb el teu nom, curs i col·legi i la publicarem al nostre blog per a que tots la puguen llegir!


 

(Empatía, valores, Competencia comunicativa, expresión escrita)

9-12 años

¿Recuerdas a Andrea? Era la niña de 10 años que viajó con Seve atravesando África. Imagina la historia de Andrea en España: dónde vive, si va al instituto, cómo la reciben sus compañeras y compañeros, cómo se siente, etc.

¡Envíanos tu historia, con tu nombre, curso y colegio y la publicaremos en nuestro blog para que todos la puedan leer!

activitats després de veure l'obra, DESPRÉS DE L'OBRA / Después de la obra

L’ESCRIPTURA XINESA / La escritura china

(Competència comunicació lingüística, Consciència i expressions culturals, creativitat)

9-12 anys

Dinàmica: Compartiu amb els alumnes quines són les característiques i peculiaritats de l’escriptura xinesa.

L’escriptura xinesa no té lletres sinó caràcters, i cada caràcter és un concepte. Els caràcters més antics són pictogrames, és a dir, dibuixos del concepte que representen.

PROPOSTA 1:

A continuació, escriviu un a un aquests PICTOGRAMES xinesos a la pissarra i jugueu a endevinar què representen:

 人 (Rén)Persona              口  (kŏu) Boca                            木 (Mù) Arbre
火 (huŏ)Foc                       山 (Shān) Muntanya

Un altre tipus de caràcters són els anomenats ideogrames. En aquests casos, els pictogrames es combinen per tal de suggerir idees per associació.

PROPOSTA 2:

Escriviu aquests IDEOGRAMES xinesos a la pissarra i jugueu a endevinar què representen:

囚  (chiu) Pressó          木木  (Lín) Bosc           火山  (huŏ shān) Volcà

PROPOSTA 3:

Inventeu caràcters xinesos per als següents conceptes: viatjar, alegria, amor, por, desconegut, tristesa, país, mar, riu.

Es pot consultar com s’escriuen aquestes paraules en xinésmano2

Envia’ns els teus pictogrames i idiogrames inventats, amb el teu nom, curs i col·legi i els publicarem al nostre blog per a que tots els puguen veure!


 

(Competencia comunicación lingüística, Consciencia y expresiones culturales, creatividad)

9-12 años

Dinámica: Compartid con los alumnos cuáles son las características y peculiaridades de la escritura china.

La escritura china no tiene letras sino caracteres, y cada caracter es un concepto. Los caracteres más antiguos son pictogramas, es decir, dibujos del concepto que representan.

PROPUESTA 1:

A continuación, escribid uno a uno estos PICTOGRAMAS chinos en la pizarra y jugad a adivinar qué representan:

(Rén) Persona                              (kŏu) Boca                        (Mù) Árbol

(huŏ) Fuego                                   (Shān) Montaña

Otro tipo de caracteres son los llamados ideogramas. En estos casos, los pictogramas se combinan para sugerir ideas por asociación.

PROPUESTA 2:

Escribid estos IDEOGRAMAS chinos en la pizarra y jugad a adivinar qué representan:

囚(chiu) Prisión                   木木(lín) Bosque                               火山 (huŏ shān) Volcán

PROPUESTA 3:

Inventad caracteres chinos para los siguientes conceptos: viajar, alegría, amor, miedo, desconocido, tristeza, país, mar, río.

Se puede consultar cómo se escriben estas palabras en chinomano2

¡Envíanos tus pictogramas e ideogramas inventados, con tu nombre, curso y colegio y los publicaremos en nuestro blog para que todos puedan verlos!

activitats després de veure l'obra, DESPRÉS DE L'OBRA / Después de la obra

PAÏSOS DELS PROTAGONISTES / Países de los protagonistas

(Competència digital, Competència social i cívica) 

9-12 anys

Dinàmica: Visiteu els diferents països dels protagonistes de l’obra amb l’aplicació Google Earth per veure els diferents paisatges, accidents geogràfics, extensió, etc.

Al següent enllaç podeu descarragar de manera gratuïta l’aplicació:
https://www.google.es/intl/es/earth/index.html

Ara, visiteu amb la mateixa aplicació el vostre col·legi, la vostra casa, els llocs on heu viatjat, etc.


 

(Competencia digital, Competencia social y cívica)

 9-12 años

Dinámica: Visitad los diferentes países de los protagonistas de la obra con la aplicación Google Earth para ver los diferentes paisajes, accidentes geográficos, extensión, etc.

En el siguiente enlace podéis descargar de manera gratuita la aplicación:

https://www.google.es/intl/es/earth/index.html

Ahora, visitad con la misma aplicación vuestro colegio, vuestra calle, los lugares donde habéis viajado, etc.

ABANS DE L'OBRA / Antes de la obra, activitats abans de veure l'obra

“ELS PAPERS” / “Los papeles”

(Competència social i cívica) 9-12 anys

PROPOSTA 1: Els diferents documents d’identitat.

Dinàmica: Es pregunta als alumnes quins tipus de documentació personal d’Espanya coneixen.

Vosaltres teniu documentació?
De quin tipus?

DNI (Document Nacional d’Identitat): 7 números i una lletra al final.
TIE (Targeta d’Identitat d’Estranger)
PASSAPORT. Document que acredita dins i fora d’Espanya la identitat i la
nacionalitat dels ciutadans espanyols.

nifs

Per a què serveix el número que acompanya tots els DNI i els TIE?
Què passa si no tens DNI ni TIE?
Hi ha alguna diferència entre un DNI i un TIE? Si no ho saps, investiga-ho en la xarxa o preguntant a algú que penses que puga saber-ho.

També pots informar-te en el web de l’Ajuntament de València, a l’Oficina d’Estrangeria a través del següent enllaç:
http://www.valencia.es/ayuntamiento/infociudad_accesible.nsf

Es poden consultar les solucionsbombillaazul

PROPOSTA 2: Les diferents situacions de residència.

Dinàmica: Es comparteix amb els alumnes les principals situacions legals de residència a Espanya.

Sabieu que si véns d’un país de fora d’Europa no pots quedar-te a viure a Espanya si no tens “papers”? Sabeu què són els “papers”?
Sabeu què és un permís de residència?

PERMÍS DE RESIDÈNCIA: el temps al que un estranger de fora de la Unió Europea està autoritzat a viure en Espanya. Tipus de permisos i situacions:

a) Situació d’estada: no pot quedar-se més de 90 dies.
b) Situació de residència: s’ha de demanar expressament. Pot ser:

Temporal: pots estar en Espanya un període superior a 90 dies i inferior a 5 anys. (Info de com demanar la residència temporal i renovació en:
http://www.interior.gob.es/ca/web/servicios-al-ciudadano/extranjeria/re)

Permanent: és la situació que autoritza a residir en Espanya indefinidament i treballar en igualtat de condicions que els espanyols. Tindran dret a residència permanent els que hagen tingut residència temporal durant 5 anys de forma continuada.

c) Estudiants: Estudiant estranger que ha vingut a Espanya amb l’objectiu de cursar o ampliar estudis o realitzar treballs d’investigació o formació, no
remunerats.

d) Por circunstancias especiales: por situación de “arraigo”: familia, pareja… y por otras razones humanitarias.

e) Otras circunstancias: refugiados, apátridas, indocumentados (que no puede ser documentado por ningún gobierno del mund


 

(Competencia social y cívica) 9-12 años

PROPUESTA 1: Los diferentes documentos de identidad.

Dinámica: Se pregunta a los alumnos qué tipos de documentación personal de España conocen.

 • ¿Vosotros tenéis documentación?
 • ¿De qué tipo?

DNI (Documento Nacional de Identidad): 7 números y una letra al final.

TIE (Tarjeta de Identidad de Extranjero)

PASAPORTE. Documento que acredita dentro y fuera de España la identidad y la nacionalidad de los ciudadanos españoles.

nifs

 • ¿Para que sirve el número que acompaña a todos los DNI y los TIE?
 • ¿Qué pasa si no tienes DNI ni TIE?
 • ¿Hay alguna diferencia entre un DNI y un TIE?

Si no lo sabes, investígalo en la red o preguntando a alguien que pienses que pueda saberlo. También puedes informarte en la web del Ayuntamiento de Valencia, en la Oficina de Extranjería a través del siguiente enlace: http://www.valencia.es/ayuntamiento/infociudad_accesible.nsf

Se pueden consultar las solucionesbombillaazul

 

PROPUESTA 2: Las diferentes situaciones de residencia.

Dinámica: Se comparte con los alumnos las principales situaciones legales de residencia en España.

 • ¿Sabíais que si vienes de un país de fuera de Europa no puedes quedarte a vivir en España si no tienes “papeles”? ¿Sabéis qué son los “papeles”?
 • ¿Sabéis qué es un permiso de residencia?

PERMISO DE RESIDENCIA: el tiempo al que un extranjero de fuera de la Unión Europea está autorizado a vivir en España. Tipo de permisos y situaciones:

a) Situación de estancia: no puede quedarse más de 90 días.

b) Situación de residencia: se tiene que pedir expresamente. Puede ser:

 • Temporal: puedes estar en España un periodo superior a 90 días e inferior a 5 años. (Info. de como pedir la residencia temporal y renovación en:http://www.interior.gob.es/ca/web/servicios-al-ciudadano/extranjeria/re)
 • Permanente: es la situación que autoriza a residir en España indefinidamente y trabajar en igualdad de condiciones que los españoles. Tendrán derecho a residencia permanente los que hayan tenido residencia temporal durante 5 años de forma continuada.

c) Estudiantes: Estudiante extranjero que ha venido a España con el objetivo de cursar o ampliar estudios o realizar trabajos de investigación o formación, no remunerados.

d) Por circunstancias especiales: por situación de “arraigo”: familia, pareja… y por otras razones humanitarias.

e) Otras circunstancias: refugiados, apátridas, indocumentados (que no puede ser documentado por ningún gobierno del mundo).

ABANS DE L'OBRA / Antes de la obra, activitats abans de veure l'obra

D’ON ERES? ON HAS VISCUT? ON HAS ANAT DE VIATGE? / ¿De dónde eres? ¿Dónde has vivido? ¿Dónde has ido de viaje?

(Competència comunicació lingüística, Competència social i cívica i intel·ligència emocional). 9-12 anys

A l’obra que veuràs, coneixeràs sis personatges: un d’Àfrica, dos d’Europa, un d’Amèrica i altres dos d’Àsia. Saps què és un continent i quants hi ha al món?

DEFINICIÓ DE CONTINENT

Un continent és una vasta extensió de terra emergida. Des d’un punt de vista estructural, els continents comprenen les terres emergides, llur plataforma continental i les illes més pròximes i es distingeixen els d’Euràsia, Àfrica, l’Amèrica del Nord, l’Amèrica del Sud, Austràlia i l’Antàrtida. No obstant això, el criteri més emprat és l’històric, i hom distingeix els següents continents: Europa, Àsia, Àfrica, Amèrica, Oceania i l’Antàrtida.

Dinàmica: Amb el mapamundi a vista, bé projectat bé en paper, els alumnes contestaran i explicaran en veu alta o per grups als seus companys les preguntes següents. Es poden utilitzar gomets, retoladors, etc. per marcar en el mapa la informació de cadascú.

mapamudo

PREGUNTES:

 • Digues el nom d’una persona que conegues d’un altre país.
 • Situa el seu país en el mapa. Què saps d’eixe país? A quin continent pertany?
 • Saps quina llengua parla?
 • Com vas conèixer aquesta persona?
 • Com la definiries física i personalment?
 • Hi ha algun company de classe que haja nascut en un altre país? Quants?
 • D’on és / D’on eres? De quin continent? Pots presentar-nos eixe país?
 • Assenyala en el mapamundi els viatges que has fet en la teua vida?
 • Per què has fet aquests viatges? Per plaer o per necessitat?
 • Has viscut alguna vegada en un altre país? Com era?
 • Hi ha alguna cosa que trobes a faltar d’aquell lloc?
 • T’has mudat de casa alguna vegada? Què ha sigut el més divertit? I el més dur?
 • Si hagueres d’anar-te’n a un altre país a viure i només pogueres posar en una caixa les teues coses, què t’emportaries? Fes un llistat.

 

(Competencia comunicación lingüística, Competencia social y cívica e inteligencia emocional) 9-12 años

En la obra que verás, conocerás a seis personajes: uno de África, dos de Europa, uno de América y otros dos de Asia. ¿Sabes qué es un continente y cuántos hay en el mundo?

DEFINICIÓN DE CONTINENTE

Un continente es una vasta extensión de tierra emergida. Desde un punto de vista estructural, los continentes comprenden las tierras emergidas, su plataforma continental y las islas más próximas y se distinguen los de Eurasia, África, América del Norte, América del Sur, Australia y Antártida. Sin embargo, el criterio más empleado es el histórico, y se distinguen los siguientes continentes: Europa, Asia, África, América, Oceanía y Antártida.

Dinámica: Con el mapamundi a vista, bien proyectado o bien en papel, los alumnos contestarán y explicarán en voz alta o por grupos a sus compañeros las preguntas siguientes. Se pueden utilizar pegatinas, rotuladores, etc. para marcar en el mapa la información de cada uno.

PREGUNTAS:

 • Di el nombre de una persona que conozcas de otro país.
 • Sitúa su país en el mapa. ¿Qué sabes de ese país? ¿A qué continente pertenece?
 • ¿Sabes qué lengua habla?
 • ¿Cómo conociste a esta persona?
 • ¿Cómo la definirías física y personalmente?
 • ¿Hay algún compañero de clase que haya nacido en otro país?
 • ¿Cuántos?
 • ¿De dónde es? / ¿De dónde eres? ¿De qué continente? ¿Puedes presentarnos ese país?
 • ¿Señala en el mapamundi los viajes que has hecho en tu vida?
 • ¿Por qué has hecho estos viajes? ¿Por placer o por necesidad?
 • ¿Has vivido alguna vez en otro país?
 • ¿Cómo era?
 • ¿Hay algo que echas de menos de aquel lugar?
 • ¿Te has mudado de casa alguna vez? ¿Qué ha sido lo más divertido? ¿Y lo más duro?
 • ¿Si tuvieras que irte a otro país a vivir y sólo pudieras poner en una caja tus cosas, qué te llevarías? Haz un listado.