activitats després de veure l'obra, DESPRÉS DE L'OBRA / Después de la obra

EL VIATGE D’ANDREA / El viaje de Andrea

(Empatia, valors, competència comunicativa, expressió escrita)

9-12 anys

Recordes Andrea? Era la xiqueta de 10 anys que va viatjar amb Seve travessant Àfrica. Imagina la història d’Andrea quan arriba a Espanya: on viu, si va l’institut, com la reben els sues companys i companyes, com se sent, etc.

Envia’ns la teua història, amb el teu nom, curs i col·legi i la publicarem al nostre blog per a que tots la puguen llegir!


 

(Empatía, valores, Competencia comunicativa, expresión escrita)

9-12 años

¿Recuerdas a Andrea? Era la niña de 10 años que viajó con Seve atravesando África. Imagina la historia de Andrea en España: dónde vive, si va al instituto, cómo la reciben sus compañeras y compañeros, cómo se siente, etc.

¡Envíanos tu historia, con tu nombre, curso y colegio y la publicaremos en nuestro blog para que todos la puedan leer!

activitats després de veure l'obra, DESPRÉS DE L'OBRA / Después de la obra

L’ESCRIPTURA XINESA / La escritura china

(Competència comunicació lingüística, Consciència i expressions culturals, creativitat)

9-12 anys

Dinàmica: Compartiu amb els alumnes quines són les característiques i peculiaritats de l’escriptura xinesa.

L’escriptura xinesa no té lletres sinó caràcters, i cada caràcter és un concepte. Els caràcters més antics són pictogrames, és a dir, dibuixos del concepte que representen.

PROPOSTA 1:

A continuació, escriviu un a un aquests PICTOGRAMES xinesos a la pissarra i jugueu a endevinar què representen:

 人 (Rén)Persona              口  (kŏu) Boca                            木 (Mù) Arbre
火 (huŏ)Foc                       山 (Shān) Muntanya

Un altre tipus de caràcters són els anomenats ideogrames. En aquests casos, els pictogrames es combinen per tal de suggerir idees per associació.

PROPOSTA 2:

Escriviu aquests IDEOGRAMES xinesos a la pissarra i jugueu a endevinar què representen:

囚  (chiu) Pressó          木木  (Lín) Bosc           火山  (huŏ shān) Volcà

PROPOSTA 3:

Inventeu caràcters xinesos per als següents conceptes: viatjar, alegria, amor, por, desconegut, tristesa, país, mar, riu.

Es pot consultar com s’escriuen aquestes paraules en xinésmano2

Envia’ns els teus pictogrames i idiogrames inventats, amb el teu nom, curs i col·legi i els publicarem al nostre blog per a que tots els puguen veure!


 

(Competencia comunicación lingüística, Consciencia y expresiones culturales, creatividad)

9-12 años

Dinámica: Compartid con los alumnos cuáles son las características y peculiaridades de la escritura china.

La escritura china no tiene letras sino caracteres, y cada caracter es un concepto. Los caracteres más antiguos son pictogramas, es decir, dibujos del concepto que representan.

PROPUESTA 1:

A continuación, escribid uno a uno estos PICTOGRAMAS chinos en la pizarra y jugad a adivinar qué representan:

(Rén) Persona                              (kŏu) Boca                        (Mù) Árbol

(huŏ) Fuego                                   (Shān) Montaña

Otro tipo de caracteres son los llamados ideogramas. En estos casos, los pictogramas se combinan para sugerir ideas por asociación.

PROPUESTA 2:

Escribid estos IDEOGRAMAS chinos en la pizarra y jugad a adivinar qué representan:

囚(chiu) Prisión                   木木(lín) Bosque                               火山 (huŏ shān) Volcán

PROPUESTA 3:

Inventad caracteres chinos para los siguientes conceptos: viajar, alegría, amor, miedo, desconocido, tristeza, país, mar, río.

Se puede consultar cómo se escriben estas palabras en chinomano2

¡Envíanos tus pictogramas e ideogramas inventados, con tu nombre, curso y colegio y los publicaremos en nuestro blog para que todos puedan verlos!

activitats després de veure l'obra, DESPRÉS DE L'OBRA / Después de la obra

PAÏSOS DELS PROTAGONISTES / Países de los protagonistas

(Competència digital, Competència social i cívica) 

9-12 anys

Dinàmica: Visiteu els diferents països dels protagonistes de l’obra amb l’aplicació Google Earth per veure els diferents paisatges, accidents geogràfics, extensió, etc.

Al següent enllaç podeu descarragar de manera gratuïta l’aplicació:
https://www.google.es/intl/es/earth/index.html

Ara, visiteu amb la mateixa aplicació el vostre col·legi, la vostra casa, els llocs on heu viatjat, etc.


 

(Competencia digital, Competencia social y cívica)

 9-12 años

Dinámica: Visitad los diferentes países de los protagonistas de la obra con la aplicación Google Earth para ver los diferentes paisajes, accidentes geográficos, extensión, etc.

En el siguiente enlace podéis descargar de manera gratuita la aplicación:

https://www.google.es/intl/es/earth/index.html

Ahora, visitad con la misma aplicación vuestro colegio, vuestra calle, los lugares donde habéis viajado, etc.

activitats després de veure l'obra, DESPRÉS DE L'OBRA / Después de la obra

RECORDES QUÈ? / ¿Recuerdas qué?

6-12 anys

– Què li va donar de menjar el tio de Seve per al viatge?

– Què va trobar Seve tan diferent en els carrers de València?

– Digues almenys 5 coses que li donen a Natalyd els seus amics i familiars per a que s’emporte a València.

– Què es posa Ruba i la seua iaia en el cos i al cap?

– Què cuina Hu?


6-12 años

– ¿Qué le dio de comida el tío de Seve para el viaje?

– ¿Qué encontró Seve tan diferente en las calles de Valencia?

– Di al menos 5 cosas que le dan a Natalyd sus amigos y familiares para que se lleve a Valencia?

– ¿Qué se pone Ruba y su abuela en el cuerpo y en la cabeza?

– ¿Qué cocina Hu?

activitats després de veure l'obra, DESPRÉS DE L'OBRA / Después de la obra

RECORDES QUI? / ¿Recuerdas quién?

6-12 anys

– Qui va organitzar la festa sorpresa de comiat de Natalyd?

– Qui apareix en la festa que, en realitat, no estava? Per què?

– Qui va organitzar el viatge de Seve a València?

– A qui li conta Ruba que se’n va a viure a València?

– Qui vol impedir que Hu se’n vaja de Xina?


6-12 años

– ¿Quién organizó la fiesta de despedida de Natalyd?

– ¿Quién aparece en la fiesta que, en realidad, no estaba? ¿Por qué?

– ¿Quién organizó el viaje de Seve a Valencia?

– ¿A quién le cuenta Ruba que se va a vivir a Valencia?

– ¿Por qué no era tan fácil para Hu viajar a Valencia?

activitats després de veure l'obra, DESPRÉS DE L'OBRA / Después de la obra

RECORDES COM? / ¿Recuerdas cómo?

6-12 anys

LES ETIQUETES: Dels personatges de l’obra, recordes quin és el…

MÉS ALT/A
MÉS BAIX/A
MÉS ÀGIL
MÉS BLANC/A DE PELL
MÉS FOSC/A DE PELL
MÉS FORT/A
MÉS VALENT/A
MÉS POREGÓS/A
MÉS TRANQUIL/TRANQUIL·LA
MÉS NERVIÓS/A
MÉS SEGUR/A
MÉS ESCANDALÓS/A
MÉS EXPRESSIU/EXPRESSIVA
MENYS EXPRESSIU/EXPRESSIVA
A QUI MÉS ENTENS QUAN PARLA
A QUI MENYS ENTENS QUAN PARLA


6-12 años

LAS ETIQUETAS: De los personatges de la obra, ¿recuerdas quién es el/la… ?

MÁS ALTO/A
MÁS BAJO/A
MÁS ÁGIL
MÁS BLANCO/A DE PELL
MÁS OSCURO/A DE PELL
MÁS FUERTE
MÁS VALIENTE
MÁS MIEDOSO/A
MÁS TRANQUILO/A
MÁS NERVIOSO/A
MÁS SEGURO/A
MÁS ESCANDALOSO/A
MÁS EXPRESIVO/A
MENOS EXPRESIVO/A
A QUIEN MÁS ENTIENDES CUANDO HABLA
A QUIEN MENOS ENTIENDES CUANDO HABLA

activitats després de veure l'obra, DESPRÉS DE L'OBRA / Después de la obra

LES LLENGÜES DELS PERSONATGES

6-12 anys

PROPOSTA 1:

Uneix a cada personatge amb la seua llengua:

NATALYD
SEVE                                           BENGALÍ
PAU                                             XINÈS
HU                                               FANG
JESÚS                                          CASTELLÀ
RUBA                                          VALENCIÀ

PROPOSTA 2:

Sabries dir quantes llengües parla Ruba a més de la seua?
I Seve?

cursosPots veure un vídeo on els personatges de l´obra t´ensenyaran a presentar-te en la seua llengua.

activitats després de veure l'obra, DESPRÉS DE L'OBRA / Después de la obra

COM VAN VIATJAR? / ¿Cómo viajaron?

6-12 anys

Durant l’obra, 4 dels personatges conten com van arribar a Espanya. De tots estos mitjans de transport, recordes quins apareixen a l’obra?

2

Es poden consultar les solucionsmano2


6-12 años

Durante la obra, 4 de los personajes cuentan cómo llegaron a España. De todos estos medios de transporte, ¿recuerdas cuáles aparecen en la obra?

2

Se pueden consultar las solucionesmano2

activitats després de veure l'obra, DESPRÉS DE L'OBRA / Después de la obra

D’ON SÓN ELS PROTAGONISTES DE L’OBRA DE TEATRE LES 7 DIFERÈNCIES / ¿De dónde son los protagonistas de la obra de teatro Las 7 diferencias?

6-12 anys

Escriu el nom de cada personatge al costat de la seua ciutat i país.

1. ______________ és de Huacho, Perú.
2. ______________ és de Chittagong, Bangladesh.
3. ______________ és de Catarroja, València.
4. ______________ és de Hunan, Xina.
5. ______________ és de la ciutat de València.
6. ______________ és de Bata, Guinea Equatorial.

Es poden consultar les solucionsmano2-e1520875312504.jpg


6-12 años

Escribe el nombre de cada personaje al lado de su ciudad y país.

1. ______________ es de Huacho, Perú.
2. ______________ es de Chittagong, Bangladesh.
3. ______________ es de Catarroja, Valencia.
4. ______________ es de Hunan, China.
5. ______________ es de la ciutat de Valencia.
6. ______________ es de Bata, Guinea Ecuatorial.

Se pueden consultar las solucionesmano2-e1520875312504.jpg

activitats després de veure l'obra, DESPRÉS DE L'OBRA / Después de la obra

EL NOM ÉS IMPORTANT / el nombre es importante

6-12 anys

De la següent filera de lletres, separa els noms dels sis protagonistes de l’obra:

SHUVARUBALICIANTONIJESÚSERGIYLINATALYDAVIDHUJIANGARUNASEVEHONGLIAPAUPASTOR

Es poden consultar les solucions prismaticos-copia


6-12 años

De la siguiente fila de letras, separa los nombres de los 6 protagonistas de la obra:

SHUVARUBALICIANTONIJESÚSERGIYLINATALYDAVIDHUJIANGARUNASEVEHONGLIAPAUPASTOR

Se pueden consultar las soluciones prismaticos-copia