ABANS DE L'OBRA / Antes de la obra, activitats abans de veure l'obra

LA DIFERÈNCIA / La diferencia

(Expressió plàstica, Competència social i Cívica, Autoconeixement personal, Competència comunicació lingüística) 6-12 anys

Dinàmica: Fes un dibuix de tu mateix. Darrere del dibuix, contesta la següent pregunta: Què penses que et fa diferent a la resta dels teus companys de classe? Pots compartir-ho amb els teus companys, si t’abelleix.

Envia’ns el teu dibuix  amb el teu nom, curs i col·legi i el publicarem al nostre blog per a que tots el puguen veure.


 

(Expresión plástica, Competencia social y cívica, Autoconocimiento personal, Competencia comunicación lingüística) 6-12 años

Dinámica: Haz un dibujo de ti mismo. Detrás del dibujo, contesta la siguiente pregunta: ¿Qué piensas que te hace diferente del resto de tus compañeros de clase? Puedes compartirlo con tus compañeros, si te apetece.

Envíanos tu dibujo  con tu nombre, curso y colegio y lo publicaremos a nuestro blog para que todos lo puedan ver.

ABANS DE L'OBRA / Antes de la obra, activitats abans de veure l'obra

“ELS PAPERS” / “Los papeles”

(Competència social i cívica) 9-12 anys

PROPOSTA 1: Els diferents documents d’identitat.

Dinàmica: Es pregunta als alumnes quins tipus de documentació personal d’Espanya coneixen.

Vosaltres teniu documentació?
De quin tipus?

DNI (Document Nacional d’Identitat): 7 números i una lletra al final.
TIE (Targeta d’Identitat d’Estranger)
PASSAPORT. Document que acredita dins i fora d’Espanya la identitat i la
nacionalitat dels ciutadans espanyols.

nifs

Per a què serveix el número que acompanya tots els DNI i els TIE?
Què passa si no tens DNI ni TIE?
Hi ha alguna diferència entre un DNI i un TIE? Si no ho saps, investiga-ho en la xarxa o preguntant a algú que penses que puga saber-ho.

També pots informar-te en el web de l’Ajuntament de València, a l’Oficina d’Estrangeria a través del següent enllaç:
http://www.valencia.es/ayuntamiento/infociudad_accesible.nsf

Es poden consultar les solucionsbombillaazul

PROPOSTA 2: Les diferents situacions de residència.

Dinàmica: Es comparteix amb els alumnes les principals situacions legals de residència a Espanya.

Sabieu que si véns d’un país de fora d’Europa no pots quedar-te a viure a Espanya si no tens “papers”? Sabeu què són els “papers”?
Sabeu què és un permís de residència?

PERMÍS DE RESIDÈNCIA: el temps al que un estranger de fora de la Unió Europea està autoritzat a viure en Espanya. Tipus de permisos i situacions:

a) Situació d’estada: no pot quedar-se més de 90 dies.
b) Situació de residència: s’ha de demanar expressament. Pot ser:

Temporal: pots estar en Espanya un període superior a 90 dies i inferior a 5 anys. (Info de com demanar la residència temporal i renovació en:
http://www.interior.gob.es/ca/web/servicios-al-ciudadano/extranjeria/re)

Permanent: és la situació que autoritza a residir en Espanya indefinidament i treballar en igualtat de condicions que els espanyols. Tindran dret a residència permanent els que hagen tingut residència temporal durant 5 anys de forma continuada.

c) Estudiants: Estudiant estranger que ha vingut a Espanya amb l’objectiu de cursar o ampliar estudis o realitzar treballs d’investigació o formació, no
remunerats.

d) Por circunstancias especiales: por situación de “arraigo”: familia, pareja… y por otras razones humanitarias.

e) Otras circunstancias: refugiados, apátridas, indocumentados (que no puede ser documentado por ningún gobierno del mund


 

(Competencia social y cívica) 9-12 años

PROPUESTA 1: Los diferentes documentos de identidad.

Dinámica: Se pregunta a los alumnos qué tipos de documentación personal de España conocen.

 • ¿Vosotros tenéis documentación?
 • ¿De qué tipo?

DNI (Documento Nacional de Identidad): 7 números y una letra al final.

TIE (Tarjeta de Identidad de Extranjero)

PASAPORTE. Documento que acredita dentro y fuera de España la identidad y la nacionalidad de los ciudadanos españoles.

nifs

 • ¿Para que sirve el número que acompaña a todos los DNI y los TIE?
 • ¿Qué pasa si no tienes DNI ni TIE?
 • ¿Hay alguna diferencia entre un DNI y un TIE?

Si no lo sabes, investígalo en la red o preguntando a alguien que pienses que pueda saberlo. También puedes informarte en la web del Ayuntamiento de Valencia, en la Oficina de Extranjería a través del siguiente enlace: http://www.valencia.es/ayuntamiento/infociudad_accesible.nsf

Se pueden consultar las solucionesbombillaazul

 

PROPUESTA 2: Las diferentes situaciones de residencia.

Dinámica: Se comparte con los alumnos las principales situaciones legales de residencia en España.

 • ¿Sabíais que si vienes de un país de fuera de Europa no puedes quedarte a vivir en España si no tienes “papeles”? ¿Sabéis qué son los “papeles”?
 • ¿Sabéis qué es un permiso de residencia?

PERMISO DE RESIDENCIA: el tiempo al que un extranjero de fuera de la Unión Europea está autorizado a vivir en España. Tipo de permisos y situaciones:

a) Situación de estancia: no puede quedarse más de 90 días.

b) Situación de residencia: se tiene que pedir expresamente. Puede ser:

 • Temporal: puedes estar en España un periodo superior a 90 días e inferior a 5 años. (Info. de como pedir la residencia temporal y renovación en:http://www.interior.gob.es/ca/web/servicios-al-ciudadano/extranjeria/re)
 • Permanente: es la situación que autoriza a residir en España indefinidamente y trabajar en igualdad de condiciones que los españoles. Tendrán derecho a residencia permanente los que hayan tenido residencia temporal durante 5 años de forma continuada.

c) Estudiantes: Estudiante extranjero que ha venido a España con el objetivo de cursar o ampliar estudios o realizar trabajos de investigación o formación, no remunerados.

d) Por circunstancias especiales: por situación de “arraigo”: familia, pareja… y por otras razones humanitarias.

e) Otras circunstancias: refugiados, apátridas, indocumentados (que no puede ser documentado por ningún gobierno del mundo).

ABANS DE L'OBRA / Antes de la obra, activitats abans de veure l'obra

SOM POLÍGLOTES? / ¿Somos políglotas?

(Competència ligüística, Competència social i Cívica, foment del treball en equip)

6-12 anys

Dinàmica: Es pregunta als alumnes:

Quantes llengües saps parlar?
Quantes llengües es parlen entre tots els companys de classe? Feu-ne el listat.
Ara, escriviu les següents paraules en 5 llengües diferents. Podeu fer servir la següent aplicació: https://translate.google.es

HOLA
COM ET DIUEN?
JO SÓC…
SÓC DE…
M’AGRADA MOLT…
PER FAVOR
GRÀCIES
T’ESTIME
ADÉU

Podrieu fer un breu diàleg en una llengua que no és la vostra? Podeu escoltar com sonen les paraules clicant sobre la icona alta de l’aplicació https://translate.google.es


 

(Competencia ligüística, Competencia social y Cívica, fomento del trabajo en equipo) 6-12 años

Dinámica: Se pregunta a los alumnos:

¿Cuántas lenguas sabes hablar?

¿Cuántas lenguas se hablan entre todos los compañeros de clase? Haced el listado.

Ahora, escribid las siguientes palabras en 5 lenguas diferentes. Podéis utilizar la siguiente aplicación: https://translate.google.es

HOLA                                          YO SOY…                 ME GUSTA MUCHO …           GRACIAS

¿CÓMO TE LLAMAS?               SOY DE…                            POR FAVOR…            

                   TE QUIERO                              ADIÓS

¿Podríais hacer un breve diálogo en una lengua que no es la vuestra? Podéis escuchar como suenan las palabras clicando sobre el icono alta de la aplicación https://translate.google.es

ABANS DE L'OBRA / Antes de la obra, activitats abans de veure l'obra

D’ON ERES? ON HAS VISCUT? ON HAS ANAT DE VIATGE? / ¿De dónde eres? ¿Dónde has vivido? ¿Dónde has ido de viaje?

(Competència comunicació lingüística, Competència social i cívica i intel·ligència emocional). 9-12 anys

A l’obra que veuràs, coneixeràs sis personatges: un d’Àfrica, dos d’Europa, un d’Amèrica i altres dos d’Àsia. Saps què és un continent i quants hi ha al món?

DEFINICIÓ DE CONTINENT

Un continent és una vasta extensió de terra emergida. Des d’un punt de vista estructural, els continents comprenen les terres emergides, llur plataforma continental i les illes més pròximes i es distingeixen els d’Euràsia, Àfrica, l’Amèrica del Nord, l’Amèrica del Sud, Austràlia i l’Antàrtida. No obstant això, el criteri més emprat és l’històric, i hom distingeix els següents continents: Europa, Àsia, Àfrica, Amèrica, Oceania i l’Antàrtida.

Dinàmica: Amb el mapamundi a vista, bé projectat bé en paper, els alumnes contestaran i explicaran en veu alta o per grups als seus companys les preguntes següents. Es poden utilitzar gomets, retoladors, etc. per marcar en el mapa la informació de cadascú.

mapamudo

PREGUNTES:

 • Digues el nom d’una persona que conegues d’un altre país.
 • Situa el seu país en el mapa. Què saps d’eixe país? A quin continent pertany?
 • Saps quina llengua parla?
 • Com vas conèixer aquesta persona?
 • Com la definiries física i personalment?
 • Hi ha algun company de classe que haja nascut en un altre país? Quants?
 • D’on és / D’on eres? De quin continent? Pots presentar-nos eixe país?
 • Assenyala en el mapamundi els viatges que has fet en la teua vida?
 • Per què has fet aquests viatges? Per plaer o per necessitat?
 • Has viscut alguna vegada en un altre país? Com era?
 • Hi ha alguna cosa que trobes a faltar d’aquell lloc?
 • T’has mudat de casa alguna vegada? Què ha sigut el més divertit? I el més dur?
 • Si hagueres d’anar-te’n a un altre país a viure i només pogueres posar en una caixa les teues coses, què t’emportaries? Fes un llistat.

 

(Competencia comunicación lingüística, Competencia social y cívica e inteligencia emocional) 9-12 años

En la obra que verás, conocerás a seis personajes: uno de África, dos de Europa, uno de América y otros dos de Asia. ¿Sabes qué es un continente y cuántos hay en el mundo?

DEFINICIÓN DE CONTINENTE

Un continente es una vasta extensión de tierra emergida. Desde un punto de vista estructural, los continentes comprenden las tierras emergidas, su plataforma continental y las islas más próximas y se distinguen los de Eurasia, África, América del Norte, América del Sur, Australia y Antártida. Sin embargo, el criterio más empleado es el histórico, y se distinguen los siguientes continentes: Europa, Asia, África, América, Oceanía y Antártida.

Dinámica: Con el mapamundi a vista, bien proyectado o bien en papel, los alumnos contestarán y explicarán en voz alta o por grupos a sus compañeros las preguntas siguientes. Se pueden utilizar pegatinas, rotuladores, etc. para marcar en el mapa la información de cada uno.

PREGUNTAS:

 • Di el nombre de una persona que conozcas de otro país.
 • Sitúa su país en el mapa. ¿Qué sabes de ese país? ¿A qué continente pertenece?
 • ¿Sabes qué lengua habla?
 • ¿Cómo conociste a esta persona?
 • ¿Cómo la definirías física y personalmente?
 • ¿Hay algún compañero de clase que haya nacido en otro país?
 • ¿Cuántos?
 • ¿De dónde es? / ¿De dónde eres? ¿De qué continente? ¿Puedes presentarnos ese país?
 • ¿Señala en el mapamundi los viajes que has hecho en tu vida?
 • ¿Por qué has hecho estos viajes? ¿Por placer o por necesidad?
 • ¿Has vivido alguna vez en otro país?
 • ¿Cómo era?
 • ¿Hay algo que echas de menos de aquel lugar?
 • ¿Te has mudado de casa alguna vez? ¿Qué ha sido lo más divertido? ¿Y lo más duro?
 • ¿Si tuvieras que irte a otro país a vivir y sólo pudieras poner en una caja tus cosas, qué te llevarías? Haz un listado.
ABANS DE L'OBRA / Antes de la obra, activitats abans de veure l'obra

PARAULES IMPORTANTS ABANS DE VEURE L’OBRA / Palabras importantes antes de ver la obra

(Competència comunicació lingüística, Competència social i cívica) 6-12 anys

Dinàmica: Escriu la teua pròpia definició de les següents paraules. Les que no sàpies les pots deixar en blanc. Quan hages acabat, busca-les al diccionari. Completa la teua definició amb la del diccionari.

Viatge:

Mudança:

Família:

Record:

Emoció:

Diferent:

Emigrant:

Immigrant:

Estranger/estrangera:

Nou/nova:

Por:

Integració:

Marginació:

Respecte:

Malentès:

Amic/amiga:


 

(Competencia comunicación lingüística, Competencia social y cívica) 6-12 años

Dinámica: Escribe tu propia definición de las siguientes palabras. Las que no sepas las puedes dejar en blanco. Cuando hayas acabado, búscalas en el diccionario. Completa tu definición con la del diccionario.

Viaje:

Mudanza:

Familia:

Recuerdo:

Emoción:

Diferente:

Emigrante:

Inmigrante:

Extranjero/extranjera:

Nuevo/nueva:

Miedo:

Integración:

Marginación:

Respeto:

Malentendido:

Amigo/amiga:

ABANS DE L'OBRA / Antes de la obra, activitats abans de veure l'obra

LA DIFERÈNCIA

(Expressió plàstica, Competència social i Cívica,  Autoconeixement personal, Competència comunicació lingüística) 6-12 anys

Dinàmica: Fes un dibuix de tu mateix. Darrere del dibuix, contesta la següent pregunta: Què penses que et fa diferent a la resta dels teus companys de classe? Pots compartir-ho amb la resta dels teus companys, si t’abelleix.

Envia’ns el teu dibuix  amb el teu nom, curs i col·legi i el publicarem al nostre blog per a que tots el puguen veure.